Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
"АК-ТРАНС" за 2014 рiк

1. Iнформацiя про Товариство та основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Публiчне акцiонерне товариство "АК-ТРАНС" (надалi – Товариство), створене вiдповiдно до чинного законодавства, є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "АК-ТРАНС". Засновниками Товариства є фiзичнi та юридичнi особи-резиденти України.
Мiсцезнаходження Товариства: 04112, м. Київ, вул. Оранжерейна,1.
Основними видами дiяльностi Товариства є:
- Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;
- Вантажний автомобiльний транспорт

Валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Фiнансову звiтнiсть за 2014рiк було пiдготовлено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
При складаннi звiтностi в системi облiку операцiй нiчого не змiнювалося, а також не вносились правки в дiючий в Українi план рахункiв. Звiтнiсть по МСФЗ пiдготовлена на пiдставi даних про операцiї. Iнформацiя для МСФЗ була взята з системи бухгалтерського облiку товариства шляхом її трансформацiї у вiдповiдностi до МСФЗ.

Рiчний звiт за МСФЗ включає такi форми звiтностi:
- Баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду);
- Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за звiтний перiод;
- Звiт про змiни у власному капiталi за звiтний перiод;
- Звiт про рух грошових коштiв за звiтний перiод;
- Примiтки, включаючи короткий опис iстотних елементiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
Форми звiтностi затверджуються на загальних зборах акцiонерiв.
2. Iстотнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики, якi застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Цi принципи застосовувалися протягом звiтного перiоду.
Основнi засоби. До основних засобiв Товариства вiдносяться активи, строк корисного використання яких бiльше одного року з вартiстю бiльше 2500 грн. Основнi засоби, вартiсть яких є нижче 2500 грн., окремо не видiляються, а у звiтностi вiдносяться на витрати. Обраною моделлю оцiнки є модель за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Витрати на обслуговування об’єктiв основних засобiв ( витрати на робочу силу i витратнi матерiали, на придбання комплектуючих частин, поточний ремонт i т.п.) визнаються у складi прибуткiв i збиткiв по мiрi їх здiйснення. Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю об’єктiв основних засобiв капiталiзуються у вартiсть цих засобiв.
Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть об’єктiв основних засобiв з метою нарахування амортизацiї приймається рiвною нулю.
Амортизацiйнi нарахування за кожний перiод вiдображаються у складi витрат.
Строк корисного використання основних засобiв.
Рiшенням iнвентаризацiйної комiсiї Товариства щорiчно визначається ступiнь втрати корисностi об’єктiв основних засобiв за групами. При ухваленнi рiшення про реконструкцiю, модернiзацiю, добудування, капiтальний ремонт певного об’єкта основних засобiв у фiнансовiй звiтностi Товариства припиняється його визнання об’єктом основних засобiв. Для цiлiй бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за такими группами з наступним термiном їх використання:
група 2 – будинки, споруди та передавальнi пристрої – 20 рокiв;
група 3 - машини та обладнання – 5 рокiв;
група 4 – транспортнi засоби – 5 рокiв;
група 5 – iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) – 4 роки.
Нематерiальнi активи. Витрати на придбання окремого нематерiального активу складаються iз цiни його придбання, включаючи витрати, якi можна вiднести до пiдготовки даного активу для використання за призначенням. Лiквiдацiйна вартiсть НА встановлюється на рiвнi нуля з термiном корисного використання – до 5 рокiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв Товариство здiйснює iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку їх корисного використання. Запаси. Запаси товарно – матерiальних цiнностей товариства визнаються, оцiнюються i враховуються згiдно МСБО(IAS)2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв важається кожне найменування цiнностей. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, зараховується на баланс по собiвартостi, визначеної згiдно МСБО(IAS)2 "Запаси". При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi iх оцiнка здiйснюється за цiнами перших покупок (метод ФIФО). Запаси, якi не приноситимуть Товариству економiчних вигод у майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою iз двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та її можна достовiрно визначити. Показники дебiторської заборгованостi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається один раз на рiк за методом застосування коефiцiєнта сумнiвностi. Цей коефiцiєнт розраховується шляхом класифiкацiї дебiторської заборгованостi за строками непогашення i застосовується до суми поточної заборгованостi станом на 31 грудня звiтного року. Якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, таке перевищення заборгованостi над резервом вiдноситься на витрати звiтного перiоду. Дебiторська заборгованiсть, яка пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату у складi поточної дебiторської заборгованостi. Коли дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi стає безповоротною, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть з основної дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум кредитується у складi прибутку або збитку.
Зобов’язання та забезпечення. Зобов’язаня визнаються лише тодi, коли актив отриманий. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до доходу звiтного перiоду. Довгостроковi зобов’язання за угодою (якщо угода передбачає погашення зобов’язання на вимогу кредитора у разi порушення певних умов, пов’язаних фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, вважається довгостроковими, якщо позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення зобов’язання внаслiдок порушення угоди. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Забезпечення на оплату вiдпусток створюються вiдповiдно дiючого законодавства.
Виплати працiвникам. Оплата працi працiвникам Товариства здiйснюється згiдно з Положенням про оплату працi працiвникам, штатного розпису iз використанням даних табельного облiку робочого часу
Доходи. Доходи визнаються та враховуються згiдно МСБО 18 (IAS) "Дохiд". Оцiнка ступеня завершеностi операцiй з надання послуг здiйснюється шляхом визначення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiсля оформлення акта про виконання робiт (послуг). Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Облiк доходiв i витрат, пов’язаних iз фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, для складання фiнансової звiтностi, здiйснюється за видами дiяльностi.
Витрати. Витрати вiдображаються в балансi одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображаються одночасно з доходами, для отримання яких вони понесенi. У виробничу собiвартiсть послуг включаються прямi матерiальнi витрати (оплата працi виробничого персоналу з нарахуванням на соцiальнi заходи), виробничi накладнi витрати, якi пiдроздiляти на прямi i змiннi. Прямi виробничi накладнi витрати: на управлiння виробництвом (оплата працi персоналу управлiння виробництвом з вiдрахуванням на соцiальнi заходи), на охорону працi, технiку безпеки, охорону навколишньої середи, комунальнi послуги i iнше утримання виробничих примiщень, амортизацiя виробничих примiщень, обладнання та устаткування, Змiннi виробничi накладнi витрати: на органiзацiю i обслуговування виробництва. Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю якi не входять до собiвартостi (адмiнiстративнi i збут) є витратами звiтного перiоду. Вище названi витрати рахуються витратами перiоду i вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати. Для здiйснення податкових розрахункiв витрати визнавати вiдповiдно до дiючого Податкового кодексу України.
Фiнансовi витрати. Такi витрати не капiталiзуються, а визнаються витратами того перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Податок на прибуток. Розрахунок витрат з податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно вимог МСБО 12 (IAS) "Податок на прибуток" з визнанням вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань. Суми вiдстрочених податкових активiв (зобов’язань) визначати один раз на рiк за пiдсумками звiтного року при складанi фiнансової звiтностi з їх наступним вiдображенням у Звiтi про фiнансовi результати.
3. Розкриття iнформацiї, наведеної у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2014р.
Основнi засоби (до рядкiв балансу 1010,1011,1012)
У балансовiй вартостi основних засобiв сталися наступнi змiни:

У тисячах гривень Будiвлi
i споруди Виробниче
обладнання Транспорт Iнструмент Незавершене будiвництво Всього
Первiсна вартiсть на 01.01.14 3310 487 75 46 2075 5993
Знос 1239 366 70 32 - 1707
Балансова вартiсть на 01.01.14р. 2071 121 5 14 2075 4286
Надходження 18 6 24
Вибуття первiсної вартостi
Вибуття зносу
Нарахована амортизацiї 121 55 2 11 189
Первiсна вартiсть на 31.12.14р 3310 505 75 52 2075 6017
Знос 1360 421 72 43 1896
Балансова вартiсть на 31.12.14р. 1950 84 3 9 2075 4121
У 2014 роцi витрати на амортизацiю були включенi до собiвартостi послугу сумi 173,0 тис. грн., до складу адмiнiстративних витрат – в сумi 16,0 тис. грн..
Основнi засоби включають 175,8 тис. грн. повнiстю амортизованих активiв, якi находяться в експлуатацiї, а також 4,0 тис. грн. повнiстю амортизованих нематерiальних активiв, що знаходяться в експлуатацiї.
Вiдстроченi податковi активи (до рядку балансу 1045)
- Станом на 31.12.2014р. вiдстроченi податковi активи облiковуються в розмiрi 83,0 тис. грн. в т.ч.:
- резерв сумнiвних боргiв – 1,0 тис. грн.;
- резерв вiдпусток – 82,0 тис. грн.
Iншi необоротнi активи (до рядку балансу 1090)
Станом на 31.12.2014р.iншi необоротнi активи облiковуються в розмiрi 8498 тис. грн., якi є частковою оплатою вартостi земельної дiлянки Товариства вiдповiдно до умов договору купiвлi-продажу;
Дебiторська заборгованiсть (до рядкiв 1125,1135,1155)

У тисячах гривень
01.01.2014р.
31.12.2014р.
Всього дебiторська заборгованiсть в т.ч. 575,0 284
- по оплатi орендної плати Орендарями та послуг по стоянцi автотранспорту 271,0 8,0
- компенсацiя за комунальнi послуги Орендарiв 182,0 176,0
- з бюджетом 2,0
Аванси виданi за послуги 122,0 98,0
Вся поточна дебiторська заборгованiсть за строками її погашення менше 90 днiв.
Станом на 31 грудня 2014р. на Балансi (Звiт про фiнансовий стан) Товариства довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Грошовi кошти i їх еквiваленти. (до рядка 1165)
Банкiвськi операцiї ведуться з встановленим порядком. Залишок коштiв станом на 31.12.2014р. на рахунках в нацiональнiй валютi склав 39079грн.57коп., що вiдповiдає випискам банку i оборотному балансу. Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi i не знецiненi. Рядок 1165 Балансу (звiт про фiнансовий стан)- 39 тис. грн.
Власний капiтал.
Станом на 31 грудня 2014року в розрiзi статей власний капiтал складає 544,0 тис. грн. i характеризується наступними показниками:
- зареєстрований( пайовий) капiтал – 884 тис. грн.;
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) – (340) тис. грн.
Iнформацiя про власний капiтал Товариства розкрита, як в 1 роздiлi пасиву Баланс( Звiт про фiнансовий стан), так i в "Звiтi про власний капiтал", "Звiтi про рух грошових коштiв" (за прямим методом).
Статутний капiтал в звiтному перiодi не змiнювався.
Iншi довгостроковi зобов’язання. (до рядка 1515)
Станом на 31 грудня 2014 року в балансi облiковуються iншi довгостроковi зобов’язання в розмiрi 11680 тис. грн., якi були одержанi по договорам поворотної фiнансової допомоги та iншим договорам на придбання земельної дiлянки Товариства. У звiтному перiодi довгостроковi зобов’язання зменшились на 708 тис. грн. за рахунок погашення боргу.
Кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов’язання (до рядкiв балансу1615, 1620, 1621, 1625, 1630, 1660, 1690)


У тисячах гривень
01.01.2014р.
31.12.2014р.
Поточна кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi :
за матерiали, послуги 650,0 118,0
Розрахунки:
-з бюджетом (поточнi податки) 125,0 229,0
в т.ч. податок на прибуток 64,0 121,0
- зi страхування 30,0 23,0
- заробiтна плата 60,0 49,0
Поточнi забезпечення (нарахування резерву вiдпусток ) 87,0 82,0
Iншi поточнi зобов’язання 285,0 303,0
в т.ч. по отриманим авансам за послуги 285,0 303,0
Усього 1237,0 804,0
Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами та кредиторами ведеться окремо по кожному контрагенту, з яким здiйснюються розрахунки.
Доходи вiд реалiзацiї послуг по видам ( до рядку 2000 звiту про сукупний дохiд)


У тисячах гривень
2013р.
2014р.
Оренда основних засобiв 2450,0 3499,0
Компенсацiя комунальних витрат 727,0 759,0
Стоянка транспортних засобiв 297,0 266
Транспортнi та iншi послуги 12,0 6,0
Реалiзацiя товарно-матерiальних цiнностей 131,0
Всього 3486,0 4661,0

Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 звiту про сукупний дохiд)

У тисячах гривень
2013р.
2014р.
Прибуток вiд здачi металолому 2,0 2,0


Операцiйнi витрати та прибутки (до рядкiв 2050,2130,2180)
Операцiйнi витрати складаються з наступних статей:

У тисячах гривень
2013 рiк
2014 рiк
Витрати на оплату працi 1085,0 1009,0
Нарахування на заробiтну плату 393,0 372,0
Амортизацiя основних засобiв 183,0 189,0
Матерiальнi витрати 970,0 1207,0
Iншi витрати в т.ч. 666 1247
Податок на землю, воду 453,0 453,0
Екологiчнi витрати 44,0 52,0
Списання безнадiйної заборгованостi 15,0
Всього 3297,0 4024,0
У звiтному перiодi облiк витрат проводився вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства.
Витрати Товариства складають адмiнiстративнi витрати у розмiрi 2300 тис. грн., собiвартiсть послуг, товарiв - 1690,0 тис. грн., iншi – 34,0 тис. грн. Питому вагу в адмiнiстративних витратах займає податок на землю – 451,0 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати включають в себе списання безнадiйної дебiторської заборгованостi в сумi 15,0 тис. грн.
Чистий фiнансовий результат: прибуток(збиток) Товариства
Розкриття iнформацiї наведено в Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд)", 1 роздiлi пасиву Баланс "Звiт про фiнансовий стан" та "Звiт про власний капiтал".
По наслiдкам роботи за 2014 рiк Товариство отримало чистий прибуток в сумi 518,0 тис. грн., що надало змогу перекрити частково збитки минулих рокiв. Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2014р. склав 340,0 тис. грн.
Перед складанням фiнансової звiтностi в Товариствi проведена iнвентаризацiя активiв, пасивiв, зобов’язань. Нестачi або надлишки не виявленi. Данi, наведенi в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi, тотожнi даним вiдображеним в iнвентаризацiйних вiдомостях.

Голова правлiння _______________ Масонцев Олександр Петрович
.
Головний бухгалтер ______________ Рубан Тетяна Михайлiвна


д/н

д/н

д/н