Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський, м.Київ, 01001, вул. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Договiр по обслуговуванню випуску акцiй №Е-3987 вiд 07.07.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37001565
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Печерський, м.Київ, 01133, вул. Щорса, 32-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263384
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 496-03-86
Факс 490-03-85
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв з ТОВ “Фондова компанiя”ТРАНСФЕРТ” №35-Е вiд 01.07.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "Юрхолдiнг- Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський, м.Київ, 04107, Татарська, б.7, к.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004
Міжміський код та телефон (044)223-93-20
Факс (044)223-93-20
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Здiйснює аудиторськi перевiрки Товариства Договiр №15/05 вiд 10.02.2015р.