Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.03.2014
Кворум зборів** 93
Опис На чергових загальних зборах розглядались такi питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря зборiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 3. Розгляд та затвердження Звiту голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 4. Розгляд та затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдка- ми розгляду звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 6. Про розподiл прибутку ( покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi. 7. Прийняття рiшення про викуп заставного майна будiвлi "корпус КПП" Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" в рахунок погашення заборгованостi перед ним, з подальшою передачею будiвлi в фiнансовий лiзинг ПАТ "АК-ТРАНС". Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборiв: по першому – другому питаннях рiшення прийнято одностайно, по третьому-сьомому питаннях рiшення прийнято 99,9% голосуючих акцiй.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.