Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Новосад Святослав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 108611, 24.02.1996, Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища, закiнчив КАДI в 1 977 роцi
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Холдiнг Зерноторговельна компанiя" заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.10.2013, 5 рокiв
9) опис До компетенцiї та обов'язкiв члена правлiння належить: забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку товариства та iншi повноваження та обов'язки передбаченi Статутом ПАТ. Свої обов'язки член правлiння виконував безоплатно. В iнших пiдприємствах посадова особа не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: iнженер, начальник автоколони, начальник вiддiлу експлуатацiї, директор департаменту по транспорту, заступник голови правлiння з перевезень.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Постельнiков Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 172975, 15.07.1999, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища, закiнчив Київський державний унiверситет в 1982 роцi
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Українське об'єднання "Експрес", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.06.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки ради: здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння, захищати права акцiонерiв товариства, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства, заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; В штатi ПАТ "АК-ТРАНС" голова НР не перебував. Основне мiсце роботи - Генеральний директор ДП "АУДI ЦЕНТР ВIПОС", яке розташоване за адресою: м. Київ, Оранжерейна,1. Голова НР - акцiонер товариства, який володiє 91.41% вiд СК ПАТ "АК-ТРАНС". Свої обов'язки голови Наглядової ради виконував безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади керiвника.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Аврамiч Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища, закiнчила Нацiональну академiю державної податкової служби України в 2002 роцi
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Автомобiльна група ВIПОС" головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.06.2013, 5 рокiв
9) опис Свої обов'язки та повноваження виконує згiдно Статуту та "Положення про Ревiзiйну комiсiю". Здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства, складає висновок по рiчному звiту та балансу товариства. Голова РК є уповноваженим представником акцiонера Постельнiкова В.М, який володiє 91,41% вiд СК ПАТ "АК-ТРАНС". В штатi ПАТ "АК-ТРАНС" голова РК не перебувала. Основне мiсце роботи – головний бухгалтер ПрАТ «Автомобiльна група «ВIПОС», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сем’ї Хохлових, 9-а. Свої обов'язки голова Ревiзiйної комiсiї виконувала безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було Загальний стаж роботи 16 роки. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: бухгалтера, головного бухгалтера.


1) посада Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Масонцев Олександр Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 563505, 14.02.1997, Iзмаїльським МВУ МВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** Вища закiнчив Одеське вище iнженерно-морське училище у 1984 роцi.
6) стаж роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "АГ-ВIПОС", директор департаменту розвитку дилерської мережi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.10.2013, 2 роки
9) опис Голова правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, виконує рiшення загальних зборiв та Наглядової ради, представляє товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, веде переговори та укладає угоди вiд iменi товариства, виконує iншi повноваження передбаченi Статутом ПАТ. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Розмiр винагороди встановлений контрактом мiж головою правлiння та головою Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Повноваження Голови правлiння продовженi до 31.12.2015р. вiдповiдно дл додаткової угоди №1 до Контракту з Головою Наглядової ради. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: iнженер, директор. В звiтному перiодi посадова особа працювала по сумiсництву на посадi тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ПрАТ "Автомобiльна група ВIПОС".


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Постельнiков Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища закiнчив МАУП у 2003 роцi
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Автомобiльна група "ВIПОС" директор транспортного департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.06.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння,захищати права акцiонерiв товариства, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства, заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; Член НР є уповноваженим представником акцiонера Постельнiкова В.М, який володiє 91,41% вiд СК ПАТ "АК-ТРАНС".В штатi ПАТ "АК-ТРАНС" не перебував. Основне мiсце роботи i посада - директор департаменту транспортного департаменту ПрАТ "АГ ВIПОС", яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сiм'ї Хохлових, 9-а. Свої обов'язки член НР виконував безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було Загальний стаж роботи – 19 рокiв. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: iнженера, директора.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Солдатов Геннадiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 350018, 17.12.1996, Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища, закiнчив Київський полiтехнiчний iнститут в 1979 роцi
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Енергокомунсервiс", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.06.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння, захищати права акцiонерiв товариства, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства, заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; Член Наглядової ради Солдатов Геннадiй Юрiйович є уповноваженим представником акцiонера Постельнiкова В.М, який володiє 91,41% вiд СК ПАТ "АК-ТРАНС". В штатi ПАТ "АК-ТРАНС" не перебував. Основне мiсце роботи - директор департаменту з навчання персоналу та кадровiй полiтики ПрАТ "АГ ВIПОС", яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сiм'ї Хохлових, 9-а. Свої обов'язки член НР виконував безоплатно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 42 роки. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: iнженер, директор.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Григор'єва Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 750673, 03.03.1998, Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1951
5) освіта** вища, закiнчила КIНГ в 1972 роцi
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТП 13065, головний економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.06.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння, захищати права акцiонерiв товариства, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства, заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; Свої обов'язки член НР виконувала безоплатно. В iнших пiдприємствах вказана особа у звiтному перiодi не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 45 роки. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: економiст, старший економiст, начальник планового вiддiлу, заступник голови правлiння з економiчних питань.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штаненко Сергiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 788133, 17.01.2002, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1957
5) освіта** Середньо-технiчна, закiнчив в 1982 роцi Республiканський заочний автомобiльний технiкум
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТП 13065, механiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.10.2013, 5 рокiв
9) опис До компетенцiї та обов'язкiв члена правлiння належить: забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку товариства та iншi повноваження та обов'язки передбаченi Статутом ПАТ. Свої обов'язки член правлiння виконував безоплатно. В iнших пiдприємствах посадова особа не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: майстер виробничого навчання, механiк автоколони, iнженер-технолог, начальник автоколони.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лiнецький Володимир Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 090889, 14.04.1996, Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1950
5) освіта** середня, закiнчив середню школу в 1967 роцi
6) стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТП 13065, водiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.06.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про Наглядову раду. Повноваження та обов'язки члена НР: здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння, захищати права акцiонерiв товариства, отримувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства, заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; Свої обов'язки член НР виконував безоплатно. В iнших пiдприємствах вказана особа у звiтному перiодi не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 46 рокiв. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: слюсар, водiй.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкляр Олександр Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 954648, 11.06.2002, Деснянським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища, закiнчив КАДI в 1985 роцi
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТП 13065, iнженер технiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.06.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Повноваження та обов'язки члена РК: Приймає участь в перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi товариства та складаннi висновку по рiчному звiту та балансу товариства; Свої обов'язки член РК виконув безоплатно. В iнших пiдприємствах вказана особа у звiтному перiодi не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 37 роки. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: водiя, iнженера, начальника дiльницi по сервiсному обслуговуванню автомобiлiв, начальник вiддiлу по продажу автомобiлiв.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лоха Раїса Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 041661, 20.10.1995, Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1958
5) освіта** середнє загальна, закiнчила СШ№93 в 1976 роцi
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТП 13065, начальник вiддiлу кадрiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.06.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Повноваження та обов'язки члена РК: Приймає участь в перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi товариства та складаннi висновку по рiчному звiту та балансу товариства; Свої обов'язки член РК виконувала безоплатно. В iнших пiдприємствах вказана особа у звiтному перiодi не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було Загальний стаж роботи 37 рокiв. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: iнспектора вiддiлу кадрiв, старшого iнспектора вiддiлу кадрiв, начальника вiддiлу кадрiв.


1) посада Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петухов Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 719471, 11.12.2001, Солом"янське РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1955
5) освіта** Середня загальна, закiнчив курси майстрiв в 1982 роцi
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТП 13065, головний механiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.10.2013, 5 рокiв
9) опис До компетенцiї та обов'язкiв члена правлiння належить: забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку товариства та iншi повноваження та обов'язки передбаченi Статутом ПАТ. Свої обов'язки член правлiння виконував безоплатно. В iнших пiдприємствах посадова особа не працювала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 42 рокiв. Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: слюсар- ремонтник, начальник гаража.


1) посада Член Правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рубан Тетяна Михалiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 261686, 23.11.1999, Ватутинське РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища, закiнчила Нацiональний технiчний унiверситет в 2003 роцi
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Торговий дiм "БЕЛЛАДЖIО", менджер з бухгалтерського облiку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.10.2013, 5 рокiв
9) опис До компетенцiї та обов'язкiв члена правлiння належить: забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку товариства та iншi повноваження та обов'язки передбаченi Статутом ПАТ. Свої обов'язки член правлiння виконувала безоплатно. В iнших пiдприємствах посадова особа не працювала. Розмiр винагороди як головному бухгалтеру в Товариствi встановлений згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових оiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: бухгалтера, старшого бухгалтера.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 -й заступник голови правлiнняНовосад Святослав ВолодимировичСН, 108611, 24.02.1996, Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi300.0008530000
Член ПравлiнняПетухов Михайло МихайловичСО, 719471, 11.12.2001, Солом"янське РУГУ МВС України в м. Києвi000000
Член Наглядової радиГригор'єва Свiтлана ВолодимирiвнаСН, 750673, 03.03.1998, Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi5400.01528540000
Голова Наглядової радиПостельнiков Вiктор МиколайовичСО, 172975, 15.07.1999, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi323061791.406443230617000
Член ПравлiнняШтаненко Сергiй ПавловичСО, 788133, 17.01.2002, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi111130.3144311113000
Голова Ревiзiйної комiсiїАврамiч Людмила Володимирiвнад/н, д/н, 01.01.1900, Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.000000
Член Ревiзiйної комiсiїШкляр Олександр ГеоргiйовичСО, 954648, 11.06.2002, Деснянським РУГУ МВС України в м. Києвi1000.00282938100000
Член Ревiзiйної комiсiїЛоха Раїса ДмитрiвнаСН, 041661, 20.10.1995, Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi267080.7556726708000
Член Наглядової радиЛiнецький Володимир ПавловичСН, 090889, 14.04.1996, Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi1000.00283100000
Член Наглядової радиСолдатов Геннадiй ЮрiйовичСН, 350018, 17.12.1996, Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi000000
Голова ПравлiнняМасонцев Олександр ПетровичКЕ, 563505, 14.02.1997, Iзмаїльським МВУ МВС України в Одеськiй областi000000
Член Правлiння, головний бухгалтерРубан Тетяна МихалiвнаСО, 261686, 23.11.1999, Ватутинське РУГУ МВС України в м.Києвi000000
Член Наглядової радиПостельнiков Микола Володимировичд/н, д/н, 01.01.1900, Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.000000
Усього 3269208 92.49832938 3269208 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.