Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 625870
3. Дата проведення державної реєстрації 20.03.1992
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 883585.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку 300023
3) Поточний рахунок 26000000022922
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
валютний рахунок вiдсутнiй
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н