Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488, 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, 01.01.1900, 01.01.1900
Текст аудиторського висновку (звіту) СВIДОЦТВО про включення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi 3488 вiд 25.11. 2004 року, продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р. по 30.10.2019 р. Власникам цiнних паперiв, керiвництву ПАТ "АК-ТРАНС" та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АК-ТРАНС" станом на 31 грудня 2014 року 06 березня 2015 року м. Київ Згiдно договору № 15/5 вiд 10.02.2015р. аудитором Прокопчуком К.Ю. Аудиторської фiрми ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит", яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, виданого Рiшенням Аудиторської палати вiд 25.11.2004 р. та продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р. по 30.10.2019 р., проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ "АК-ТРАНС" за 2014 рiк. Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит": Юридична адреса: м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54 Телефон/факс – 223-93-20. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, згiдно рiшенню АПУ № 304/4 вiд 24.12.2014 року, № 0519 яке чинне до 31.12.2019 року. Перевiрка проводилась з 27.02. по 06.03.2015 р. 1. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС" Скорочене найменування ПАТ "АК-ТРАНС" Iдентифiкацiйний код юридичної особи 05475162 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 230 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Правовий статус суб’єкта Юридична особа Серiя та номер Свiдоцтва про державну реєстрацiю Серiя А01 № 625870 Дата державної реєстрацiї 20.03.1992 р. Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 20.05.2010 р. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 074 105 0010 018642 Дата останньої реєстрацiйної дiї 17.04.2012 р. Орган, що видав свiдоцтво про державну реєстрацiю ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОННА У МIСТI КИЄВI ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ Мiсцезнаходження за КОАТУУ 8039100000, 04112 м. Київ, Шевченкiвський район, вулиця Оранжерейна, будинок 1 Телефон 4838426 Основнi види дiяльностi Код за КВЕД Вид дiяльностi 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 2. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї: 1. Баланс станом на 31.12.2014 р. 2. Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк. 3. Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк. 4. Звiт про власний капiтал за 2014 рiк. 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 6. Оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2014 рiк, журнали-ордери за 2014 рiк. 7. Аналiтичнi данi по балансовим рахункам за 2014 рiк. 3. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Цi стандарти зобов’язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту (МСА) № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення" аудиторська перевiрка проведена у всiх суттєвих аспектах концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якою є задоволення потреб в загальної iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2014 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток. Дана фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Данi першої повної фiнансової звiтностi, складеної станом на 31.12.2013 року на основi МСФЗ, використанi в якостi зрiвняних даних для складання фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. Iнформацiя, яка наведена у фiнансовiй звiтностi Товариства за МСФЗ станом на 31.12.2014 року описана в Примiтках до фiнансової звiтностi Товариства. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на основi принципу iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi. Для надання iнформацiї в фiнансових звiтах Товариством застосовуються тi пiдходи та методи, якi передбаченi МСБО i найбiльш адаптованi до дiяльностi товариства. Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi iсторичної (фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника. Вiдображення господарських операцiй у бухгалтерському облiку здiйснювалося згiдно з облiковою полiтикою Товариства. Облiкова полiтика Товариства описана у Примiтках до фiнансової звiтностi Товариства. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов’язань вiдповiдно до Наказу № 26 вiд 17.11.2014 року. Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань проводилась Товариством на кiнець фiнансового 2014 року, що вiдповiдає вимогам п. 1 статтi 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996. В ходi iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не виявлено. 4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання повного пакету фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою загального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 5. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведення аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрностi подання суб’єктом господарювання фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансового звiту. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 6. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада 2004 року № 485. Станом на 31.12.2014 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 544 тис. грн., при оголошеному статутному капiталi 884 тис. грн., тобто вартiсть чистих активiв менша за розмiр статутного капiталу на суму 340 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 7. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 8. Виконання значних правочинiв Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 9. Стан корпоративного управлiння За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. 10. Розкриття iнформацiї про дiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Протягом перевiреного перiоду не було вчинено будь-яких дiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, зокрема дiй визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 11. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 13. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки У зв’язку з обмеженням часу перевiрки аудитори не змогли отримати достатнi i належнi докази щодо всiх господарських операцiй в повному обсязi. Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань на кiнець 2014 року, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених в iнвентаризацiйних вiдомостях сум. Аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим. Станом на 31.12.2014 року вартiсть чистих активiв Товариства менша за розмiр статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Аудитор доходить висновку, що вищенаведенi недолiки не є суттєвими у контекстi фiнансової звiтностi у цiлому, та не перевищують прийнятий рiвень суттєвостi при оцiнцi iнших викривлень. Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". 14. Умовно-позитивна думка вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" станом на 31.12.2014 року, який складається з балансу станом на 31.12.2014 р., звiтiв про фiнансовi результати, руху грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, якi складенi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС"" складена вiдповiдно до застосованої концептуальної основи загального призначення фiнансової звiтностi та фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "АК-ТРАНС" станом на 31 грудня 2014 р., а також результати його фiнансової дiяльностi за 2014 року. Фiнансова звiтнiсть складена у повному обсязi згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 15. Пояснювальний параграф Аудитори, звертають увагу, що у Товариства протягом 2014 р. та на даний час є не вирiшеннi судовi спори, а саме: 1. Впровадження у справi вiд 07.03.2013р. про стягнення заборгованостi в сумi 61 790 287,37 грн. за договором купiвлi-продажу земельної дiлянки. Сторони: Позивач – Заступник прокурора м. Києва в iнтересах держави в особi Київської мiської ради; Вiдповiдач – ПАТ "АК-ТРАНС". 2. Впровадження у справi вiд 19.07.2012 р. про звернення стягнення на заставлене майно, передане в iпотеку вiдповiдно до договору про заставу нерухомостi вiд 15.09.2001 р. та змiнами вiдповiдно до додаткової угоди до договору вiд 13.12.2006 р. про передачу в заставу банку нерухомого майна, а саме нежитлової будiвлi, яка належить ПАТ "АК-ТРАНС" на пiдставi свiдоцтва на право власностi на майновий комплекс. Сторони: Позивач – ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль"; Вiдповiдач – ПАТ "АК-ТРАНС". Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання. Цi обставини вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може негативно плинути на фiнансовий стан Товариства або поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати господарську дiяльнiсть. Генеральний директор Аудиторської фiрми ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук
д/н
д/н
д/н