Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 229 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 11680 X X
Інші зобов'язання X 575 X X
Усього зобов'язань X 12484 X X
Опис Розмiри зобов’язань фiнансової звiтностi iдентичнi залишкам по вiдповiдним рахункам сiнтетичного та аналiтичного облiку. Iншi довгостроковi зобов’язання складають 11680,0 тис. грн. в т.ч. по договору доручення – 6980,0 тис. грн., по договору переводу боргу -4700,0 тич. грн. . Iншi зобов’язання складають 493,0тис. грн. в т.ч.: за товари –118 тис. грн., по страхуванню –23,0 тис. грн., по оплатi працi – 49,0 тис. грн.,по одержаним авансам за послуги –303,0 тис. грн. Поточне забезпечення – 82,0 тис.грн.( резерв на вiдпустки).