Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4286 4121 0 0 4286 4121
будівлі та споруди 2071 1950 0 0 2071 1950
машини та обладнання 140 96 0 0 140 96
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2075 2075 0 0 2075 2075
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 4286 4121 0 0 4286 4121
Опис Основнi засоби належать Товариству на правах власностi та облiковуються у балансi на начало звiтного перiоду за первiсною вартiстю на суму 5993 тис. грн., знос – 1707 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду за первiсною вартiстю на суму 6017 тис. грн., знос – 1896 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного року складає 48,1% в тому числi: по будiвлям та спорудам –41,1 %, по машинам та обладнанню – 84,8,%. Ступiнь придатностi вiдповiдно – 51,9% в тому числi: по будiвлям та спорудам – 58,9%, по машинам та обладнанню – 15,2%. В групi «Iншi» облiковується вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй, яка перенесена до групи «Основнi засоби» в результатi змiн, пов’язаних з переходом на МСФЗ, а саме витрат на придбання земельної дiлянки та будiвництва основного засобу. На протязi звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни: вартiсть основних засобiв збiльшилась на 23,0 тис. грн. за рахунок придбання основних засобiв; зменшилась на 189,0 тис грн. за рахунок нарахованої амортизацiї iз застосуванням прямолiнейного методу нарахування. Переоцiнки вартостi основних засобiв у звiтному перiодi не було. Всi основнi засоби використовувалися у повному обсязi, обмеження на користування не встановлювались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 544 26
Статутний капітал (тис.грн.) 884 884
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 884 884
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -340 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -340 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -858 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -858 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.