Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "АК-ТРАНС"" було створено 54 роки тому, як державне пiдприємство по виконанню вантажних перевезень. 27 грудня 1995 року було перетворене з державного пiдприємства "Київське автотранспортне пiдприємство-13065" у вiдкрите акцiонерне товариство "АК-ТРАНС" (наказ Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України вiд 27 грудня 1995 р. № 1805-ВАТ). Державна реєстрацiя була проведена Шевченкiвською районною Радою народних депутатiв 20.03.1992 р. З 20 травня 2010 року на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, та у зв'язку iз приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдкрите акцiонерне товариство змiнило назву на публiчне акцiонерне товариство "АК-ТРАНС". Замiна свiдоцтва була здiйснена 20.05.2010 р. Повна назва товариства - Публiчне акцiонерне товариство "АК-ТРАНС", скорочена назва - ПАТ "АК-ТРАНС". Засновником товариства є держава в особi ФДМУ по м. Києву. Важливих подiй у розвитку, у тому числi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу за звiтний перiод не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйна структура товариства: - управлiння, - допомiжне господарство; Управлiння товариством здiйснюють: вищий орган товариства –Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада Товариства; Правлiння товариства, Ревiзiйна комiсiя. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв товариство не створювало. В органiзацiйнiй структурi в звiтному перiодi змiни не вiдбувалися.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 18 чол. Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)- 1 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) вiдсутнi. Фонд оплати працi: 1009,2 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд опати працi зменшився вiдносно попереднього перiоду на 75,5 тис. грн., за рахунок виплати в 2013роцi компенсацiй за невикористану вiдпустку при звiльненнi трьох працiвникiв адмiнуправленчеського персоналу. В 2014роцi звiльнень працiвникiв не було.Середньомiсячна заробiтна плата одного працюючого у звiтному перiодi зросла у порiвняннi з попереднiм на 7,4 % i складає 4426 грн. Рiвень фахової пiдготовки i кiлькiсть працiвникiв вiдповiдають виробничим потребам емiтента.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не входить до об'єднаннь.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Протягом звiтного перiоду щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб пропозицiй не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика ПАТ "АК-ТРАНС" в 2014 роцi обгрунтована наказом про облiкову полiтику, вiдповiдно до якого обумовлений порядок органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi Товариства. Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi ведеться на основi дiючих нормативних та iнструктивних документiв, зокрема: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", дiючої Концептуальної основи фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (IFRS/IAS), та iз застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми "1-С Бухгалтерiя". Основнi принципи облiкової полiтики: Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть Товариства формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi iсторичної собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiру. Необоротнi активи. Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться за iсторичною собiвартiстю. До основних засобiв вiдносяться активи, строк корисного використання яких бiльше 1–го року та вартiстю бiльше 2500 грн.Основнi засоби, вартiсть яких є нижче 2500 грн., окремо не видiляються, а у звiтностi за МСБО списуються на витрати. Знос основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Незавершене будiвництво вiдображається при первiсному визнаннi його за собiвартiстю. Амортизацiя на незавершене будiвництво не нараховується до моменту завершення будiвництва вiдповiдних активiв та введення їх в експлуатацiю. Запаси. Вибуття виробничих запасiв вiдображається за методом ФIФО. Запаси, якi не приносять економiчної вигоди в майбутньому, визнаються нелiквiдними i списуються з балансу. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть отримання товариством майбутнiх економiчних вигод i можливiстю достовiрно iї визначити. В балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи вiдображається за чистою вартiстю. Зобов’язання визнаються лише тодi, коли актив отриманий, та якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок їх погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов’язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. Товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток працiвникiв. Доходи i витрати визнаються на пiдставi принципiв нарахування i вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать. Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть складається у грошовiй одиницi України – гривнi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена iз застосуванням МСФЗ, МСФЗ№16 "Основнi засоби", МСФЗ№2 "Запаси", МСФЗ №37 "Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи", МСФЗ№19 "Виплати працiвникам", МСФЗ№18 "Дохiд", МСФЗ№12 "Податок на прибуток".
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi є надання в оренду власної адмiнiстративної та виробничої площi (91,3% доходу за звiтний перiод) та виконання послуг по стоянцi та зберiганню транспорту. Питома вага iнших видiв дiяльностi такi, як вантажнi перевезення, дуже незначна. Основними клiєнтами товариства є : - ДП "АУДI Центр Вiпос"; - ТОВ "ПАУЕР ПЛАНТ"; - ТОВ "АВТОСIТI ПЛЮС"; - ТОВ "КАПIТАЛДРУК" та iншi юридичнi та фiзичнi особи-пiдприємцi. При укладаннi договорiв оренди для захисту ризикiв несплати орендної плати в договорi обумовленi умови їх дострокового розiрвання при несплатi коштiв до зазначеної дати. У зв’яку з тим, що Товариство виробництвом не займається, робота по розширенню ринкiв збуту та розширення виробництва не проводиться. У товариства немає постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання. Новi технологiї у звiтному перiодi не запроваджувались. Сезоннiсть не впливає на виконання послуг. Iнформацiєю про конкуренцiю в галузi товариство не володiє.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Придбання Рiк Найменування активiв Вартiсть, тис. грн. 2010 – Устаткування для тепловузла, малярно-кузовної дiльницi,кондiцiонер –20,0 2011 – 3,0 (меблi) 2012 - 5,0 (Контейнер для смiття, теппловентилятор, лiчильник для облiку витрат електроенергiї, води).,2013р -3,0 (Розподiльчий пункт електрозабезпечення). 2014 – автонавантажувач, розподiльчий пункт електрозабезпечення, зварювальний апарат -23,0 Вiдчуження Рiк Найменування активiв вартiсть, тис. грн. 2010 – Устаткування –7,0 2011 - Прилади, iнструменти –17,0 2012 – Пiдйомник, автонавантажувач –28,0 2013-2014 - Вiдчужень не було
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звiтному перiодi з власником iстотної частки статного капiталу, членами наглядової ради, правлiння, та афiлiйованими особами правочини не укладалися. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй у Товариства немає.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; До складу основних засобiв зараховуються активи з термiном їх корисного використання бiльше одного року. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року по даним фiнансової звiтностi складає 5993 тис.грн. на кiнець року -6017 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок року становить 4286,0 тис. грн., на кiнець року 4121,0 тис. грн. У вартiсть основних засобiв входить вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй, а саме витрати на придбання земельної дiлянки в сумi 2048,0 тис. грн., витрати на обстеження технiчного стану нежитлової будiвлi в сумi 27,0 тис. грн. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок збiльшення первiсної вартостi через придбання основних засобiв; зменшення балансової вартостi основних засобiв через нарахування амортизацiї по всiм групам основних засобiв, за винятком земельної дiлянки, на яку амортизацiя не нараховується. У використаннi основних засобiв обмеження вiдсутнi. Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв найбiльшу долю займають будинки, споруди. Основнi засоби товариства знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Основнi засоби використовуються за їх призначенням. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Екологiчнi питання в значнiй мiрi не впливають на використання основних засобiв. Планiв щодо капiтального будiвництва товариство немає. Розширення та вдосконалення основних засобiв вимагає вкладення значних грошових коштiв, в зв"язку з чим найближчим часом товариство не планує розширення та вдосконалення основних засобiв. В заставi перебуває нежитлова будiвля –КПП (лiтера"Б") площею 2600,9 кв.м на пiдставi договору iпотеки з ПАТ "Банк Райффайзен банк Аваль" в забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною кредитною угодою мiж орендарем ПрАТ "АГ ВIПОС" та АТ "Райффайззен банк Аваль".
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є фiнансово-економiчнi проблеми. Серед них iнфляцiйнi процеси (пiдвищення цiн на енергоресурси, на товарно-матерiальнi цiнностi та iнше), а також система оподаткування: значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомiсть. Борговi зобов’язання Товариства.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звiтному перiодi за порушення дiючого законодавства до Товариства були застосованi наступнi штрафнi санкцiї: 2,5тис. грн. - за вiдсутнiсть умов на скид стiчних вод в систему каналiзацiї м. Києва(АК ПАТ "Київводоканал"), 0,3 тис грн. – по акту звiряння по земельному податку та податку на прибуток(ПДI Шевченкiвського району).
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Дiяльнiсть товариства фiнансується тiльки за рахунок власних коштiв. В товариствi постiйно проводиться робота по зменшенню дебiторської заборгованостi. В звiтному перiодi в товариствi зменшились борговi зобов’язання перед кредиторами на 708,0 тис. грн. за рахунок повернення зайомних коштiв по договору поворотної фiнансової допомоги.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Господарська дiяльнiсть ПАТ "АК-ТРАНС" здiйснюєтьсч на пiдставi постiйно дiючих договорiв, зобов'язання по яких виконуються. Всi укладенi договори на 2014 рiк виконанi.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Спецiалiстами акцiонерного товариства розроблено програму дiй, в якiй намiчено основнi напрямки розвитку та стабiлiзацiї економiчної дiяльностi на 2015 р., яка передбачає забезпечення ефективної роботи товариства, недопущення зменшення запланованих обсягiв послуг з метою одержання прибуткiв. Комплексна програма розвитку товариства передбачає: - розроблення та запровадження заходiв, спрямованих на економiю енерговитрат, постiйну роботу по зменшення кредиторської та дебiторської заборгованостi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Господарська дiяльнiсть пiдприємства не пов'язана з реалiзацiєю iнновацiйних проектiв, дослiджень та розробок. Вiдповiдних витрат у звiтному перiодi не було.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судова справа, провадження якої було вiдкрите 07.03.2013р. у Господарському судi м.Києва по справi, де сторонами процесу є: позивач -Заступник прокурора м. Києва в iнтересах держави в особi Київської мiської ради, вiдповiдач - ПАТ "АК-ТРАНС" по питанню стягнення заборгованостi в сумi 61 790 287,37 грн. за договором купiвлi-продажу земельної дiлянки, весь 2014рiк тривала. Поточний стан: судовi процеси продовжуються. 11.08.2014р. було вiдкрито провадження у Київському апеляцiйному господарському суду за скаргою заступника прокурора м.Києва на рiшення Господарського суду м.Києва вiд 14.02.2013р. за позовом ПрАТ "АГ "ВIПОС" до ПАТ "АК-ТРАНС" про розiрвання договору оренди, за зустрiчним позовом ПАТ "АК-ТРАНС" до ПрАТ "АГ "ВIПОС" про визнання права власностi. 17.09.2014 постановою Київський апеляцiйний господарський суд вiдмовив у задоволенi ПАТ "АК-ТРАНС" за позовом до ПрАТ "АГ "ВIПОС" про визнання права власностi.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Товариство у звiтному роцi податковими пiльгами не користувалося. Обмежень на використання майна для виробничої дiяльностi немає. Основнi засоби невиробничого призначення на балансi ПАТ "АК-ТРАНС" не облiковуваються. Зобов"язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями товариство немає. На бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Заяви стосовно допуску на бiржi (включення до лiстингу) не подавалися. Облiгацiї товарством не випускалися, iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, товариство не випускало. Простроченої нереструктуризованої заборгованостi по зарплатi, перед бюджетом, пенсiйним фондом та iншiм обов'язковим платежам товариство немає.