Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.06.2011271/10/1/11Територiальне управлiння ДКЦПФР у м. Києвi та Київськiй областiUA4000124846Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.253534343883585.75100
Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Заяв для допуску на бiржi товариство не подавало. Додаткового випуску акцiй в звiтному перiодi не проводилось. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Дострокове погашення не здiйснювалось.