Приватне акціонерне товариство " АК-ТРАНС"

Код за ЄДРПОУ: 05475162
Телефон: (044)483-84-26
e-mail: ak-trans04112@ukr.net
Юридична адреса: 04112, м.Київ, вул. Оранжерейна, 1
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Масонцев Олександр Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

07.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-ТРАНС"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05475162
4. Місцезнаходження Україна, 04112, м. Київ, Шевченкiвський, м.Київ, вул. Оранжерейна,1
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 483-84-09, (044) 483-84-09
6. Електронна поштова адреса ak-trans@yandex.ru


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

69, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

10.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://ak-trans.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.04.2015

(дата)